Sam Shanahan
 262.374.2949 — sam@samshanahan.com — available for assignment in WI